Statut

STATUT

KOŠARKARSKEGA KLUBA DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Košarkarski klub Domžale je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu in v skladu z Zakonom o društvih.

2. člen

S tem statutom se določa:

 • ime in sedež društva
 • dejavnost, namen, naloge in cilje društva
 • sodelovanje z drugimi organizacijami
 • zastopanje in predstavljanje
 • pogoje in način včlanjevanja in prenehanja članstva
 • notranja organiziranost društva
 • organi društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja
 • sestav organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo
 • pravice in dolžnosti članov ter organov društva
 • način upravljanja društva
 • način zagotavljanja javnosti dela društva
 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta
 • financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi
 • način zagotavljanja dela društva in način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

II. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

3. člen

Ime društva je: Košarkarski klub Domžale

Sedež društva je: Mestni trg 1, Domžale
Upravna enota: Domžale
Leto ustanovitve: 1949
Upravni odbor lahko spremeni sedež društva.

4. člen

Košarkarski klub Domžale je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Štampiljka Košarkarskega kluba Domžale je v obliki kroga, ki ima v sredini koš z žogo, le-tega pa obkroža napis z velikimi tiskanimi črkami KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE.


III. 
DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA

6. člen

Dejavnosti Košarkarskega kluba Domžale je razvijanje košarkarske igre, povezovanje članov in vzgoja in izobraževanje v vseh oblika športnega delovanja.

7. člen

Namen in naloge Košarkarskega kluba Domžale so, da:

 • pridobiva mlade za to športno dejavnost
 • članom omogoča treninge
 • članom omogoča udeležbo na tekmah
 • organizira tekmovanja
 • skrbi za gmotne pogoje za treninge in tekmovanja
 • skrbi za družabno življenje v društvu
 • seznanja javnost z delom in tekmovalnimi dosežki kluba
 • opravlja še druge naloge, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa na področju športa.

8. člen

Košarkarski klub Domžale dosega svoj namen tako da:

 • organizira športne sekcije v katerih se člani ukvarjajo s košarkarskimi aktivnostmi
 • organizira športne igre, srečanja in druge oblike dejavnosti
 • vzgaja in izobražuje člane v športnem duhu
 • skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje društva
 • zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo in njegovo izročilo.


IV. 
SIMBOLI DRUŠTVA

9. člen

Simbol Košarkarskega kluba Domžale je večbarvna košarkarska žoga (zelene, modre, rumene in rdeče barve – barve so med seboj ločene z belimi črtami), ki jo obkroža dvobarvni obroč (z ene strani modre, z druge rumene barve), na katerem je bel napis z velikimi tiskanimi črkami KK HELIOS DOMŽALE.
V. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

10. člen

Košarkarski klub Domžale se lahko združuje tudi v zveze, meddruštvene odbore ( v nadaljnjem besedilu: MDO ), ali druge oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi ŠD-ji na občinski, območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

11. člen

Košarkarski klub Domžale sodeluje z drugimi društvi in organizacijami pri izvajanju skupno dogovorjenih programov.

12. člen

Košarkarski klub Domžale sodeluje s tujimi ali sorodnimi društvi ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o skupnih programih, ki morajo biti v skladu s temi pravili, zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije.


VI. 
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

13. člen

Košarkarski klub Domžale nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

Košarkarski klub Domžale lahko sklepa pravne posle s tretjimi osebami v imenu in za račun drugih ŠD, društev,organizacij in skupnosti, vendar le na podlagi njihovega pismenega pooblastila.

14. člen

Predsednik Košarkarskega kluba Domžale zastopa in predstavlja Košarkarski klub Domžale.

Predsednik Košarkarskega kluba Domžale je hkrati tudi predsednik UO Košarkarskega kluba Domžale.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika Košarkarski klub Domžale, opravlja njegove naloge in pooblastila član Košarkarskega kluba Domžale na podlagi njegovega pismenega pooblastila.

Predsednik Košarkarskega kluba Domžale je odgovoren za delovanje društva v skladu s temi pravili in pravnim redom R Slovenije. Za svoje delo odgovarja UO in občnemu zboru.

VII. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

15. člen

Član društva lahko postane vsak občan, ki sprejme ta statut, se ravna po njem ter podpiše pristopno izjavo. Za mladoletne člane društva od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti poda njegov zakoniti zastopnik pisno soglasje, za mladoletnike do 7. leta starosti pa njegov zakoniti zastopnik podpiše pristopno izjavo.

Član Košarkarskega kluba Domžale je lahko tudi tuj državljan pod pogojem, da se s tem strinja UO Košarkarskega kluba Domžale.

16. člen

Častno članstvo Košarkarskega kluba Domžale je najvišje priznanje, ki ga lahko Košarkarski klub Domžale podeli svojemu članu za posebne zasluge za delo društva.

Košarkarski klub Domžale izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugemu občanu za izredne zasluge za delovanje društva.

Košarkarski klub Domžale podeli to priznanje na občnem zboru.

17. člen

Pravice članov Košarkarskega kluba Domžale so:

 • dajejo predloge in pobude za delovanje Košarkarskega kluba Domžale
 • so obveščeni o delu organov Košarkarskega kluba Domžale
 • uživajo pravice, ki jih daje Košarkarski klub Domžale svojim članom.

18. člen

Dolžnosti članov Košarkarskega kluba Domžale so:

 • izvršujejo naloge, ki so jim zaupane
 • s svojim delom izvajajo določila statuta Košarkarskega kluba Domžale
 • se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja Košarkarskega kluba Domžale
 • plačujejo članarino
 • opravljajo še druge dolžnosti v skladu s statutom Košarkarskega kluba Domžale.

19. člen

Članstvo v Košarkarskem klubu Domžale preneha:

 • z vrnitvijo članske izkaznice
 • z izstopom iz Košarkarskega kluba Domžale
 • zaradi neplačane članarine
 • s smrtjo

 

Član Košarkarskega kluba Domžale je lahko izključen s sklepom častnega sodišča, če je ta grobo kršil ta statut ali povzročil Košarkarskemu klubu Domžale škodo, tako materialno kot nematerialno, oz. je s svojim vedenjem blatil ugled Košarkarskega kluba Domžale ali pa je bil kaznovan s pravnomočno sodbo na nepogojno kazen zapora zaradi naklepnega kaznivega dejanja..

20. člen

Član Košarkarskega kluba Domžale uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi članske izkaznice.

VIII. ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVO DELOVNO PODROČJE IN NJIHOVA MEDSEBOJNA RAZMERJA TER MANDATNA DOBA

21. člen

Organi društva so:
a) občni zbor
b) upravni odbor
c) nadzorni odbor
d) častno sodišče
e) predsednik

22. člen

Mandatna doba organov je štiri leta. Organi so lahko izvoljeni ponovno.

23. člen

a) OBČNI ZBOR

Najvišji organ Košarkarskega kluba Domžale je občni zbor.

Občni zbor sestavljajo vsi člani Košarkarskega kluba Domžale.

24. člen

Občni zbor je lahko redni ali izredni.

Redni občni zbor mora biti enkrat letno.

Izredni občni zbor mora sklicati predsednik Košarkarskega kluba Domžale, kadar to zahteva upravni ali nadzorni odbor ali petina članov društva. Če predsednik Košarkarskega kluba Domžale ne skliče izrednega občnega zbora v 30. dneh, ga skliče predlagatelj s tem, da določi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.

25. člen

Občni zbor je pristojen da:

 • ustanavlja sekcije
 • sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve
 • sprejema program dela
 • sprejema finančni načrt in zaključni načrt
 • razpravlja in določa o poročilih in predlogih UO, NO in ČS
 • določa o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov
 • voli in razrešuje štiri člane UO Košarkarskega kluba Domžale, člane NO, ter člane ČS
 • odloča o pritožbah zoper sklepe ČS
 • odloča o prenehanju Košarkarskega kluba Domžale
 • imenuje delovna telesa občnega zbora
 • odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom.

Občni zbor vodi delovno predsedstvo.

26. člen

Volitve organov Košarkarskega kluba Domžale so praviloma javne, občni zbor pa lahko sklene, da so tajne.

27. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar je občni zbor ne glede na število prisotnih sklepčen.

28. člen

Sklep je sprejet, če je zanjo glasovalo več kot polovica navzočih članov, razen glede prenehanja društva, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je potrebna 2/3 večina navzočih.

29. člen

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe Košarkarskega kluba Domžale.

30. člen

b) UPRAVNI ODBOR

Najvišji organ upravljanja Košarkarskega kluba Domžale med dvema občnima zboroma je upravni odbor ( v nadaljnjem besedilu: UO ).

UO sestavlja štiri do sedem članov.
Člani UO na svoji seji izvolijo predsednika in podpredsednika UO Košarkarskega kluba Domžale.
Predsednik UO je hkrati predsednik Košarkarskega kluba Domžale.
Člani UO morajo biti člani Košarkarskega kluba Domžale.

31. člen

UO je pristojen da:

 • izvršuje sklepe občnega zbora
 • daje soglasje k sklepanju pogodb
 • koordinira delo med organi društva
 • daje navodila sekcijam in drugim oblikam delovanja društva ter spremlja njihovo delo
 • izvršuje program dela ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje
 • določa višino članarine
 • izvaja finančni načrt
 • sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora
 • upravlja premoženje in sklade Košarkarskega kluba Domžale
 • skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje

društvene dejavnosti

 • imenuje in razrešuje največ tri člane UO
 • imenuje in razrešuje predsednika in podpredsednika UO Košarkarskega kluba Domžale
 • imenuje in razrešuje tajnika Košarkarskega kluba Domžale
 • imenuje in razrešuje direktorja Košarkarskega kluba Domžale
 • določa delegate v višje oblike povezovanja Košarkarskega kluba Domžale
 • določa sistemizacijo delovnih mest
 • opravlja še druge tekoče zadeve in naloge v skladu s predpisi in tem statutom.

32. člen

Seje UO sklicuje predsednik Košarkarskega kluba Domžale.

Seje UO je enkrat letno oz. po potrebi.

Seja UO je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov

UO sklepa z večino glasov navzočih članov.

UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

33. člen

c) NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ( v nadaljevanju: NO ) tri člane.

NO izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.

NO Spremlja in nadzoruje delo vseh organov Košarkarskega kluba Domžale, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.

Temeljna naloga nadzornega odbora je, da opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Košarkarskega kluba Domžale, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitosti in pravilnost poslovanja organov Košarkarskega kluba Domžale.

Člani NO imajo pravico in dolžnost prisostvovati občnim zborom društva ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva.

NO poroča o svojih ugotovitvah v pismeni obliki občnemu zboru in o njih sproti obvešča UO.

NO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

34. člen

d) ČASTNO SODIŠČE

Častno sodišče ( v nadaljevanju: ČS ) ima predsednika in dva člana.

ČS izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.

ČS obravnava grobe kršitve teh pravil, oziroma, če je član Košarkarskega kluba Domžale povzročil društvu ali drugemu veliko škodo, skladu z 19. členom tega statuta.

ČS lahko izreče članu naslednje sklepe:

 • opomin
 • javni opomin
 • prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti
 • izključitev iz Košarkarskega kluba Domžale

 

Član Košarkarskega kluba Domžale se zoper sklep ČS lahko pritoži občnemu zboru v roku 30 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča občni zbor na prvi seji.

Delo in postopki ČS se urejajo s Pravilnikom o delu častnega sodišča Košarkarskega kluba Domžale

ČS je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

35. člen

e) PREDSEDNIK DRUŠTVA

Naloge predsednika so:

 • predstavlja in zastopa društvo
 • sklepa pogodbe
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora
 • podpisuje akte, ki jih sprejme občni zbor in upravni odbor
 • poda zahtevek za uvedbo postopka pred častnim sodiščem
 • koordinira delo upravnega odbora in drugih organov društva
 • odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti
 • predlaga podelitev nagrad, pohval in drugih častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva

36. člen

Košarkarski klub Domžale ima tajnika, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor Košarkarskega kluba Domžale.

Naloge tajnika so, da skrbi za administrativna dela in koordinacijo med organi Košarkarskega kluba Domžale, v skladu z navodili UO Košarkarskega kluba Domžale, piše zapisnike na sejah UO ter skrbi za uresničevanje javnosti dela društva in obveščanja.

37. člen

Košarkarski klub Domžale ima direktorja, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor Košarkarskega kluba Domžale.

Naloge direktorja so, da usklajuje in organizira strokovno delo v klubu v skladu z navodili UO Košarkarskega kluba Domžale in skrbi za uresničevanje javnosti dela društva in obveščanja.

IX. NOTRANJA ORGANIZACIJA

38. člen

Košarkarski klub Domžale lahko ustanovi za lažje in smotrnejše izvajanje dogovorjenih nalog sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti.

X. FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN PREMOŽENJEMOM

39. člen

Košarkarski klub Domžale lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino
 • z darili in volili
 • s prispevki in dotacijami
 • s prispevki simpatizerjev in sponzorjev,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • iz njegovih premičnih in nepremičnih stvari
 • iz drugih virov v skladu s predpisi.

 

Društvo opravlja gostinsko dejavnost in dejavnost fitness centra, ki sta le dopolnilni dejavnosti nepridobitni dejavnosti društva, in se opravljata v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in cilja društva.

Za doseganje namena in ciljev društva lahko Košarkarski klub Domžale ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

40. člen

Košarkarski klub Domžale mora zagotoviti podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na podlagi podatkov finančno – materialnega knjigovodstva, ki se izkazuje z računovodskim standardom za društva.

Društvo ureja svoje finančno in materialno poslovanje s Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju Košarkarskega kluba Domžale.

41. člen

Košarkarski klub Domžale ima kot vire lastnih sredstev lahko namenske in druge sklade.

Denarna sredstva namenskih skladov društva morajo biti naložena na transakcijski račun Košarkarskega kluba Domžale.

42. člen

Javnost finančno – materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov Košarkarskega kluba Domžale do vpogleda v finančno – materialno dokumentacijo.

43. člen

Odredbo dajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik Košarkarskega kluba Domžale, v njegovi odsotnosti pa pooblaščenec predsednika.

44. člen

Nadzorstvo nad finančno – materialnim poslovanjem Košarkarskega kluba Domžale opravlja NO v skladu s temi pravili.

45. člen

Košarkarski klub Domžale je dolžno voditi evidenco o svojem premoženju v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Košarkarski klub Domžale je dolžno s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

XI. JAVNOST DELA

46. člen

Delo Košarkarskega kluba Domžale je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki na katerih se obravnava delo Košarkarskega kluba Domžale dostopni vsem članom in jim je tako dana možnost, da se seznanijo z delom društva.

47. člen

Košarkarski klub Domžale obvešča javnost o svojem delu bodisi preko svoje oglasne deske, svoje internetne strani, obvestil ali pa preko sredstev javnega obveščanja oz. tiskovnih konferenc ali drug primeren način.

48. člen

Člani Košarkarskega kluba Domžale imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju Košarkarskega kluba Domžale ter drugih vprašanjih, ki so pomembna zanje.

49. člen

Za uresničevanje javnosti dela in obveščanja so odgovorni:

 • predsednik Košarkarskega kluba Domžale
 • tajnik Košarkarskega kluba Domžale
 • direktor Košarkarskega kluba Domžale

 

XII. POKROVITELJSTVO

50. člen

Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad Košarkarskim klubom Domžale ali posamezno prireditvijo.

Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo ali sklepom.

Košarkarski klub Domžale se predstavlja na vseh tekmovanjih pod imenom glavnega sponzorja.

XIII. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

51. člen

Košarkarski klub Domžale lahko preneha po sklepu občnega zbora ali po posameznem zakonu.

Občni zbor sprejme sklep o prenehanju Košarkarskega kluba Domžale.

V primeru prenehanja vse premoženje Košarkarskega kluba Domžale preide v skladu s Zakonom o društvih na sorodno društvo.

O sklepu o prenehanju Košarkarskega kluba Domžale mora predsednik Košarkarskega kluba Domžale ali oseba, ki jo občni zbor pooblasti, v 30 dneh obvestiti upravno enoto, pri kateri je društvo registrirano.

XIV. KONČNE DOLOČBE

52. člen

Ta statut začne veljati takoj.

53. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se spreminjajo po enakem postopku kot je bil sprejet.

Domžale, 6.9.2006

Košarkarski klub Domžale
Predsednik: Uroš Slavinec